At2g26930: ATCDPMEK (4-(CYTIDINE 5'-PHOSPHO)-2-C-METHYL-D-ERITHRITOL KINASE)

Encodes a 4-(cytidine 5'-phospho)-2-C-methyl-D-erithritol kinase.