At2g02800: APK2B (PROTEIN KINASE 2B)

Encodes protein kinase APK2b.